Sunday, 18 March 2012

Takrif Tamadun Islam dan Sejarah


Definisi

Ibnu Khaldun: 

>Umran: Cenderung kepada makna perbandaran.
-Secara umumnya, tamadun Islam difahami sebagai segala kemajuan yang dicapai dalam ketiga-tiga bidang itu (kesenian, ilmu pengetahuan,dan peradaban) dan bahasa umat berkenaan (bahasa Arab dan al-Musta’robah) iaitu bahasa al-Quran atau bahasa Arab. Keadaan tersebut diwarisi daripada generasi kepada generasin yang laindengan berlaku penambahbaikan, peningkatan pencapaian atau perubahan.

>Hadharah: memfokuskan kebudayaan Islam.

>Madaniyyah: Merangkumi makna yang lebih hampir kepada kebudayaan (Wahbah Zuhayli). Ia merangkumi makna yang memenuhi  tuntutan fizikal, spiritual, ideologi dan moral.

>Civilization:  pencapaian manusia dalam bidang fizikal, spiritual, moral, dan bidang-bidang keperluan manusia yang lain. Istilah ini lebih populat dan diterima masyarakat umum.

Sifat tamadun Islam

1.       Kesejagatan (syumuliah)
-Asas-asas tamadun Islam sesuan pada setiap zaman dan tempat.

2.       Fleksibel
-Ia tidak bersifat rigid sehingga menafikan kebudayaan dari luar daripada meresapinya.

Ciri-ciri tamadun Islam

Prof Ahmad Shalaby:
1.       Budaya berfikir kea rah kemajuan pada eperkara-perkara positif (al-Thaqafah)
2.       Pencapaian dalam bidang ilmu yang memerlukan percubaan dan latihan amali (al-Madaniyyah)
3.       Gabungan pencapaian serentak dari segi budaya berfikir ke arah kemajuan dalam hal-hal kebaikan dan dan bidang ilmu yang memerlukan percubaan (al-Hadharah atau tamadun)

Pengkonstukturan Islam dalam fasa mencipta tamadun

1.       Sistem politik dan pentadbiran Islam
-berteraskan konsep tauhid kepada Allah.
-tiga prinsip utama: tauhid, risalah dan khilafah.

2.       Penambahbaikan Kurikulum Ekonomi Islam
-sebelum kedatangan Islam, keadaan ekonim masyarakat Arab Jahiliah berada dala keadaan kucar-kacir dan banyak berlaku penindasan dan penipuan.
-ciri-ciri asas prinsip ekonomi Islam:
·         Tetap
·         Tidak berubah pada mada dan tempat.
·         Tidak tertakluk kepada kemajuan ekonomi.
·         Perkembangan dalam masyarakat.

3.       Penambahbaikan Kurikulum Pendidikan Menurut Perspektif Islam
-Pendidikan merupakan satu proses yang berterusan untuk membentuk manusia kepada keadaan yang lebih sempurna dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.
-Surah al-‘Alaq ayat 1-5.

4.       Penambahbaikan Kurikulum dalam Konteks Kemasyarakatan
-Kedatangan Islam di Tanah arab mengubah struktur sosial masyarakat arab Jahiliah yang digambarkan liar, mereka melakukan aktiviti seharian seperti merompak, menumpahkan darah dan berperang antara satu sama lain.
-Rasulullah s.a.w menjalankan 3 usaha penting dalam membentuk serta mengukuhkan lagi masyarakat Islam di Madinah.
·         Mendirikan masjid
·         Mempersaudarakan kaun Muhajirin dan kaum Ansar
·         Membentuk perlembagaan (sahifah Madinah)

Konsep Jihad Menurut Islam

-Jihad dari sudut bahasa adalah berasal daripada perkataan bahasa Arab yang diguna pakai dalam bahasa Melayu yang membawa maksud melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh ataupun boleh juga disebut sebagai gigih dan dedikasi.
-Ruang lingkup jihad mencakupi pelbagai lapangan seperti kemantapan ekonomi, kemantapan masyarakat dan perpaduan, kemantapan ketenteraan, kemantapan politik dan pemerintahan, dan kemantapan ICT.
-Jihad masa kini lebih menjurus kepada:
  •   Melawan musuh, dalam dan luar
  • Pendidikan, pembinaan kerohanian, menuntut ilmu dalam pelbagai lapangan yang digalakkan dan penguasaan teknologi.
  •  Ekonomi
  • Politik  dan pemerintahan
  •  Pembinaan masyarakat dan perpaduan
  • Ketenteraan dan persejataan
  • Penyebaran maklumat yang benar

-Jihad mempunyai peranan besar dalam pembangunan agama, bangsa dan Negara. Ia adalah satu perjuangan dan pengorbanan yang suci dlam Islam. Ia bukan sahaja berjuang melawan musuh dan mencakupi aspek peperangan semata-mata bahkan lebih luas lagi iaitu untuk memperkasakan Islam dalam pelbagai ruang lingkup kehidupan manusia.

No comments:

Post a Comment